جدول برگزاری کلاس ها

# نام دوره تاریخ برگزاری ساعت برگزاری هزینه ظرفیت باقیمانده
0دوره Associate 019.10۱۳۹۶/۷/۱۵8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
1دوره Fundamentals 002.10از ۱۳۹۶/۷/۱۶ تا ۱۳۹۶/۷/۱۸8 صبح الی 179,000,000 ریال7 نفرثبت نام
2دوره Advanced 302.10۱۳۹۶/۷/۱۹8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
3دوره Encryption 008.10۱۳۹۶/۷/۲۳8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
4دوره System Management 009.10۱۳۹۶/۷/۲۲8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
5دوره Associate 019.10۱۳۹۶/۸/۲۰8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
6دوره Fundamentals 002.10از ۱۳۹۶/۸/۲۱ تا ۱۳۹۶/۸/۲۳8 صبح الی 179,000,000 ریال7 نفرثبت نام
7دوره Advanced 302.10۱۳۹۶/۸/۲۴8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
8دوره Associate 019.10۱۳۹۶/۹/۱۸8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
9دوره Fundamentals 002.10از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۲۱8 صبح الی 179,000,000 ریال7 نفرثبت نام
10دوره Advanced 302.10۱۳۹۶/۹/۲۲8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
11دوره Encryption 008.10۱۳۹۶/۹/۲۸8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
12دوره System Management 009.10۱۳۹۶/۹/۲۷8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
13دوره Associate 019.10۱۳۹۶/۱۰/۱۶8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
14دوره Fundamentals 002.10از ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۹8 صبح الی 179,000,000 ریال7 نفرثبت نام
15دوره Advanced 302.10۱۳۹۶/۱۰/۲۰8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
16دوره Associate 019.10۱۳۹۶/۱۱/۱۴8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
17دوره Fundamentals 002.10از ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۷8 صبح الی 179,000,000 ریال7 نفرثبت نام
18دوره Advanced 302.10۱۳۹۶/۱۱/۱۸8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
19دوره Encryption 008.10۱۳۹۶/۱۲/۸8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام
20دوره System Management 009.10۱۳۹۶/۱۲/۹8 صبح الی 174,500,000 ریال7 نفرثبت نام